Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.
„Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego”
organizowanej w dniu 12 czerwca 2019 r. w Łodzi

Tematyka konferencji

Pojęcie interesu publicznego jest tyko pozornie oczywiste. Przyzwyczailiśmy się, że podstawowe ujęcie interesu publicznego określa prawo. Zatem dla ochrony prawnie określonego interesu publicznego władze publiczne dysponują (lub powinny dysponować) instrumentami jego ochrony i kształtowania. Jednakże szersze ujęcie interesu publicznego powoduje, że ujawniają się problemy związane z jego rozumieniem i interpretacją, zarówno na gruncie naukowym, jak i praktycznym.

Interes publiczny jest kategorią rozmytą. Jest definiowany przez różne dyscypliny nauki i praktyki a ze swej istoty jest kategorią dynamiczną i historyczną. Z tego względu jego identyfikowanie i ochrona wymaga obalenia wielu mitów i uwzględnienia nowej specyfiki współczesnej gospodarki. Nowe wyzwania wynikające ze zmieniających się systemów wartości, na tle coraz szybciej ewoluujących uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, powodują, iż tradycyjne instytucje państwa nie nadążają za tego typu zmianami.

Pojawiają się zatem bardzo ważne pytania i dylematy związane z interdyscyplinarnym ujęciem interesu publicznego. Na konferencji chcielibyśmy zatem podjąć dyskusję koncentrującą się wokół następujących kluczowych wątków: